Course Outline
سرفصل مطالب
قسمت اول (DVD part one)
کمک به والدین برای شناخت نوزادشان
دو ساعت آموزشی

اهداف ویژه قسمت اول
پس از پایان این قسمت از فراگیر انتظار می رود:
الف- سه مرحله (حالت) نوزاد را شرح دهد.
ب- پاسخ های استرس نوزاد یا علایم بیش از حد تحریک شدن نوزاد را توصیف کند.
ج- چگونگی کمک این اطلاعات به والدین در آرام کردن نوزادشان و کمک به داشتن خواب بهتر و تغذیه بهتر را شرح دهد.
د- چگونگی استفاده از این مطالب در جهت بازی با نوزاد و کمک به رشد و تکامل نوزاد را شرح دهد.

برای اطلاعات بیشتر : Part 1: Objective, Outline, Bibliography مراجعه شود.

قسمت دوم (DVD part two)
استراتژیها و ساخت مهارتها
چهار ساعت آموزشی

دستیابی به راههای جدید برای ارتباط با خانواده ها
یادگیری سه استراتژی مهم در ارتباط با نوزاد:

  • Start here not there
  • See then share
  • Gaze then engage

اهداف ویژه قسمت دوم
پس از پایان این قسمت از فراگیر انتظار می رود:
الف- تحقیقات انجام شده بر روی گریه نوزاد و تکنیک های آرام سازی نوزاد را توصیف کند.
ب- خواب طبیعی نوزاد، نکته های لازم برای والدین جهت برقراری خواب شبانه بهتر برای نوزاد و تاثیر مسائل پیرامون خواب بر خانواده ها را شرح دهد.
ج- تاثیر نشانه های غیر غذایی که نوزاد از خود نشان می دهد برتصمیم مادر جهت شیر دهی را شرح دهد.
د- توانایی های نوزاد در برقراری تعامل و چگونگی نشان دادن این مهارت نوزاد به والدین را توصیف کند.

برای اطلاعات بیشتر: Part 2 : HUG Strategies & Skill building Handout مراجعه شود.

قسمت سوم (Online program)
Certified HUG Teacher Training
دوازده ساعت آموزشی

  • آمادگی پیدا کردن برای آموزش به مادران باردار و والدین جدید
  • چگونگی استفاده از مطالب آموزشی برای تدریس
  • برگزاری کلاس برای والدین یا داشتن آموزش انفرادی

پیش نیاز: تکمیل قسمت اول و دوم

برای اطلاعات بیشتر: Part 3 : Certifies HUG Teacher مراجعه شود.